X
Wij gebruiken cookies om uw webervaring te personaliseren en onze websites te verbeteren. Voor meer informatie over cookies, hoe we deze gebruiken en hoe u deze kunt verwijderen, zie onze Cookie Verklaring. Door deze site te blijven gebruiken, stemt u in met het gebruik van cookies.
Krijg realtime kaarten, routebeschrijvingen, en informatie over tankstations met de Fuel Finder app van Esso Brandstofzoeker app voor iOS-apparaten Google Play Esso Fuel Finder

Fuel Finder Website: Gebruiksvoorwaarden Overeenkomst


Datum Overeenkomst en Versie:
DATUM VAN DE LAATSTE HERZIENING 26 juli 2014
OVEREENKOMST VERSIE NR.: 1.0

BELANGRIJK! LEES DEZE OVEREENKOMST ZORGVULDIG IN ZIJN GEHEEL DOOR.


Niets in dit document is erop gericht de bedrijfsonafhankelijkheid van de plaatselijke entiteiten te schenden. De werkrelaties die worden besproken in dit document staan niet noodzakelijkerwijs voor een hiërarchische relatie, maar staan voor een functionele richtlijn, of een dienstverlenende relatie. Daar waar overwegingen van aandeelhouders m.b.t. issues van plaatselijke entiteiten aan de orde komen in dit document, blijft de aansprakelijkheid voor de acties bij de plaatselijke entiteiten.

Exxon Mobil Corporaton heeft een groot aantal aangesloten maatschappijen, waarvan velen een naam hebben waar ExxonMobil, Exxon, Esso en Mobil in voorkomen. Voor het gemak en de eenvoud van het document, worden de woorden en termen zoals vennootschap, bedrijf, onze, wij en zijn, soms gebruikt als een afgekorte referentie naar bepaalde aangesloten maatschappijen of aangesloten groepen. Afgekorte referenties waarmee wereldwijde of regionale operationele organisaties of wereldwijde of regionale handelseenheden worden beschreven, worden soms ook gebruikt voor het gemak en omwille van de eenvoud. Dat geldt ook voor de zakelijke relaties die ExxonMobil heeft met duizenden klanten, leveranciers, regeringen en anderen. Omwille van het gemak en de eenvoud worden woorden zoals onderneming, joint venture, samenwerkingsverbanden, partner in een joint venture en partner, gebruikt om te refereren naar zakelijke relaties voor gemeenschappelijke zakelijke activiteiten en belangen. Deze termen staan niet voor een specifiek gedefinieerde rechtsverhouding.

ExxonMobil en zijn aangesloten maatschappijen ('ExxonMobil ', ‘wij’, 'ons' of ‘onze’) geven u (waarnaar in dit document ook wordt verwezen met 'ik') graag toegang tot de Fuel Finder Website, evenals tot andere daarmee verband houdende websites, applicaties, diensten, interfaces, tools, software, en andere functionaliteiten die worden geleverd op of via deze Website (gezamenlijk genoemd de 'Website) op voorwaarde van uw aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden, onze Privacyverklaring (hier te bekijken), de Marketing en Promoties Gebruiksdisclaimer en de Aanvullende Algemene Voorwaarden, (gezamenlijk genoemd 'de Overeenkomst'). Indien er strijdigheid is tussen deze Algemene Voorwaarden en de Aanvullende Algemene Voorwaarden zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing en hebben zij voorrang boven de Aanvullende Algemene Voorwaarden. Door het openen of het gebruik van de Website gaat u akkoord met deze Overeenkomst, die van tijd tot tijd wordt bijgewerkt. Dienovereenkomstig houdt uw gebruik van de Website aanvaarding van deze Overeenkomst in waardoor een bindende rechtsverhouding ontstaat tussen ExxonMobil en uzelf, die uw gebruik van de Website bepaalt.

LEES DEZE OVEREENKOMST ZORGVULDIG AANGEZIEN ZIJ BELANGRIJKE INFORMATIE BEVAT MET BETREKKING TOT UW RECHTEN, RECHTSMIDDELEN EN PLICHTEN, MET INBEGRIP VAN VERSCHILLENDE BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN. DOOR HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE GAAT U AKKOORD MET ELK VAN DE VOORWAARDEN DIE HIERIN ZIJN BESCHREVEN. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET EEN VOORWAARDE DIE HIERIN IS BESCHREVEN OF NIET BEREID BENT OM DE VOORWAARDEN DIE HIERIN ZIJN BESCHREVEN NA TE KOMEN, MAAK DAN GEEN GEBRUIK VAN DE WEBSITE. ALS U DE WEBSITE GEBRUIKT, GAAT U BIJ DEZE AKKOORD MET EN VERKLAART U ALS VOLGT:

1. Ik begrijp dat ExxonMobil deze Overeenkomst kan wijzigen


ExxonMobil behoudt zich het recht voor om, indien het dit wenst, delen van deze Overeenkomst te veranderen, aan te passen of te verwijderen, te allen tijden en zonder u daarvan op de hoogte te brengen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze Overeenkomst regelmatig te controleren op wijzingen en deze te bekijken. Nieuwe mogelijkheden, bijgewerkte inhoud of applicaties die we beschikbaar stellen als deel van de Website zijn onderworpen aan deze Overeenkomst. Dienovereenkomstig begrijpt u dat we deze Overeenkomst nu en dan bijwerken zonder u daarover te berichten. Als we dit doen, zullen we de nieuwe, aangepaste versie van deze Overeenkomst posten op deze Website. Uw voortdurende toegang tot of gebruik van de Website na deze wijzigingen impliceert uw aanvaarding van de nieuwe Overeenkomst. Uw schriftelijke goedkeuring is geen vereiste voor de geldigheid of handhaving van deze Overeenkomst en een verzoek voor een dergelijke schriftelijke goedkeuring door of namens ExxonMobil doet daaraan niets af. In sommige gevallen echter kunt u worden verzocht om akkoord te gaan met de gewijzigde voorwaarden als u de Website opent. Als u niet akkoord gaat met de herziene voorwaarden kunt u geen gebruik maken van de Website.

2. Ik begrijp dat deze Overeenkomst geldig is totdat deze wordt


Deze Overeenkomst is geldig totdat deze wordt beëindigd. U kunt deze Overeenkomst beëindigen wegens een willekeurige reden door het gebruik van de Website te staken. Uw rechten op grond van deze Overeenkomst eindigen van rechtswege zonder bericht van ExxonMobil als u een voorwaarde of richtlijn uit deze Overeenkomst niet nakomt. Na het beëindigen van deze Overeenkomst dient u het gebruik van de Website in zijn geheel te staken. Als uw rechten om de Website te gebruiken zijn beëindigd, kunt u ogenblikkelijk de toegang verliezen tot informatie die op de systemen van ExxonMobil of zijn vergunninggevers staan. We kunnen uw toegang tot de Website op elk ogenblik beëindigen. We hebben ook het recht om zonder opgave van reden en zonder berichtgeving Gebruikersinhoud (zoals hieronder gedefinieerd) die u hebt gepost te verwijderen.

3. Ik begrijp dat ExxonMobil de Website kan wijzigen


De Website is nu gratis voor u beschikbaar voor persoonlijk, niet-commercieel en niet-exclusief gebruik. ExxonMobil behoudt zich het recht voor, uitsluitend naar eigen oordeel, zonder berichtgeving aan u, van tijd tot tijd, tijdelijk of voortdurend, geheel of gedeeltelijk, om: (a) de Website geheel of gedeeltelijk te wijzigen, op te schorten, te beëindigen of weg te halen zonder daarvoor schadevergoeding aan u verschuldigd te zijn, met inbegrip van maar niet beperkt tot (1) het limiteren van de tijd dat een deel of de gehele Website beschikbaar is, (2) de omvang van het toegestane gebruik van de gehele of delen van de Website te limiteren, en (3) het limiteren of beëindigen van het recht op gebruik van het geheel of een deel van de Website, met of zonder berichtgeving. (b) een vergoeding in rekening te brengen voor het gebruik van de gehele of delen van de Website; (c) vergoedingen in rekening brengen voor verbeterde versies van de Website; (d) vergoedingen voor een deel of het geheel van de Website te wijzigen of daarvan afstand doen; of (e) zakelijke mogelijkheden aan te bieden aan sommige of alle gebruikers van de Website. U gaat ermee akkoord dat ExxonMobil noch zijn aangesloten maatschappijen aansprakelijk zijn jegens u of een derde wegens de wijziging, opschorting of beëindiging van een deel of het geheel van de Website, of van enige dienst, inhoud of element die via de Website worden aangeboden.

4. Ik begrijp dat de Website eigendom is van ExxonMobil


De Website (met inbegrip van, zonder beperking, materialen, software, code, documenten, inhoud en beeldmateriaal die deel uitmaken van of zijn gegenereerd door de Website, begeleidende data en andere ingekapselde software, met inbegrip van software van derden (gezamenlijk 'ExxonMobil Inhoud'), Website updates en opwaarderingen, en documentatie en bijbehorende lettertypes (gezamenlijk 'ExxonMobil Documentatie') ongeacht of dit in read-only memory is, of enige andere media, of in enige andere vorm - zijn eigendom van ExxonMobil of zijn vergunninggevers en worden beschermd door het toepasselijke recht, met inbegrip van auteursrechten, handelsmerken, patenten en/of recht met betrekking tot bedrijfsgeheimen. Aan u wordt geen enkele titel of intellectueel eigendomsrecht overgedragen. Deze blijven bij ExxonMobil, of een relevante derde, die de volledige rechten heeft op de Website, ExxonMobil Inhoud, Website updates en verbeterde versies en ExxonMobil Documentatie. ExxonMobil behoudt zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk aan u zijn verleend, en tenzij deze Overeenkomst anders bepaalt, zijn de rechten die u op grond hiervan verleend zijn niet overdraagbaar en bevatten zij geen intellectuele eigendomsrechten.

Bovendien zijn ESSO, EXXON, EXXONMOBIL, MOBIL, SPEEDPASS en bepaalde andere merken, handelsmerken en dienstmerken (gezamenlijk, 'ExxonMobil Merken') merken van ExxonMobil en zijn aangesloten maatschappijen. Niet alle merken van ExxonMobil zijn te vinden op de Website. Merken van derden die voorkomen op de Website verwijzen naar deze organisaties of hun producten of diensten. Merken van derden die voorkomen op de Website zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

ExxonMobil Inhoud is ook auteursrechtelijk beschermd. ExxonMobil Inhoud mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd, opnieuw gepubliceerd, geüpload, uitgezonden, gepost, verstuurd of verspreid, tenzij dat uitdrukkelijk is toegestaan in deze Overeenkomst. Het gebruik van ExxonMobil Inhoud op een andere manier of voor een doel anders dan is toegestaan in deze Overeenkomst is een schending van het auteursrecht en andere eigendomsrechten van ExxonMobil. Toestemming voor ander gebruik van de ExxonMobil Inhoud dient vooraf schriftelijk te worden gevraagd aan ExxonMobil. Alle inhoud, interfaces, grafische afbeeldingen, code, ontwerprechten en andere intellectuele eigendomsrechten zijn in ieder geval, ongeacht of ze geregistreerd zijn of niet, anders dan merken van derden, en gerelateerde goodwill, het eigendom van ExxonMobil.

U BEGRIJPT DAT U GEEN RECHTEN KAN DOEN GELDEN OP DE WEBSITE, EXXONMOBIL INHOUD, EXXONMOBIL MERKEN, OF ENIG ANDER EXXONMOBIL EIGENDOM, TENZIJ DAT IS TOEGESTAAN IN DEZE OVEREENKOMST ExxonMobil neemt de bescherming van intellectuele eigendomsrechten, met inbegrip van auteursrechten, zeer ernstig. ExxonMobil zal uw toegang tot of het gebruik van, de hele of delen van de Website beëindigen, zonder berichtgeving, indien u de intellectuele eigendomsrechten, met inbegrip van auteursrechten van ExxonMobil of anderen, schendt of zich wederrechtelijk toe-eigent. VERDER BEHOUDT EXXONMOBIL ZICH ALLE RECHTEN VOOR IN VERBAND MET ZIJN INTELLECTUELE EIGENDOM.

5. Ik begrijp dat ik slechts een beperkt gebruiksrecht heb op de Website zoals is beschreven in deze Overeenkomst


ExxonMobil verleent u een beperkt, herroepbaar gebruiksrecht dat niet vatbaar is voor sublicenties, op de Website, uitsluitend voor uw gebruik van de Website voor persoonlijke, niet-commerciële, niet-exclusieve doeleinden, in overeenstemming met derdenvoorwaarden (zoals hierna omschreven), en om de ExxonMobil Inhoud (anders dan de software-broncode van ExxonMobil of zijn licentiegevers), ExxonMobil Documentatie en Gebruikersinhoud te bekijken en te tonen, uitsluitend voor uw persoonlijk gebruik maar alleen in verband met uw gebruik van de Website. Verder verleent deze Overeenkomst u geen gebruiksrechten op de interfaces die eigendom zijn van ExxonMobil, noch op andere intellectuele eigendomsrechten in het ontwerp, de ontwikkeling, productie, licentieverlening of distributie van toestellen van derden en accessoires voor het gebruik met de Website. Het gebruik van de Website op een manier die niet is toegestaan in deze Overeenkomst, met inbegrip van maar zonder beperking, wederverkoop, overdracht, wijziging of verspreiding van de Website of het kopiëren en verspreiden van tekst, beeldmateriaal, muziek, video, data, hyperlinks en andere inhoud geleverd door de Website is verboden. Bovendien verleent deze Overeenkomst niet het recht op ExxonMobil Documentatie, ondersteuning, telefonische ondersteuning of verbeteringen of updates van de Website en is ExxonMobil niet verplicht om zulks over te maken.

Behalve deze beperkte niet-persoonlijke licentie, verkrijgt u bij het gebruik van de Website geen licentie of andere rechten van ons, met inbegrip van intellectuele eigendom of andere eigendomsrechten. Daarom, tenzij in de gevallen hierboven beschreven, is het u niet toegestaan de Website, ExxonMobil Gebruikersinhoud of ExxonMobil Documentatie te kopiëren, wijzigen, aan te passen, publiceren, uitzenden, versturen, uitvoeren, verspreiden, vertonen, gebruiken, er afgeleide werken van te maken of te verkopen.

6. Ik begrijp dat ExxonMobil bepaalde informatie over mij kan verzamelen als ik de Website gebruik.


Tijdens uw gebruik van de Website kan ExxonMobil informatie verzamelen of opslaan met betrekking tot maar niet beperkt tot, uw geografische locatie en exacte positie, het besturingssysteem van uw toestel, het type toestel dat u gebruikt, het IP-adres van uw toestel, het type mobiele internetbrowsers die u gebruikt, wanneer een sessie begint en eindigt, informatie over de manier waarop u de Website gebruikt en andere informatie die direct of indirect verbonden is met uw toestel ('Toestel informatie').

U zal mogelijk bepaalde instellingen handmatig kunnen instellen op de Website, zoals het land waar u woont, uw voorkeurstaal, uw keuze voor kilometers of mijlen en andere instellingen ('Gebruikersinstellingen').

Het is ook mogelijk dat u op de Website bepaalde zaken, zoals opmerkingen, cijfers en recensies zal kunnen invoeren, posten, opgeven of ernaar linken ('Gebruikersinhoud'). ExxonMobil eist geen eigendomsrechten op de Gebruikersinhoud. Als u deze informatie echter verstrekt via de Website verleent u ExxonMobil, die dat aanvaardt, een beperkte licentie op de Gebruikersinhoud voor doeleinden beschreven in de volgende alinea.

Uw gebruik van de Website wordt beschouwd als uw toestemming aan ExxonMobil tot het vastleggen en gebruiken van Toestelinformatie, Gebruikersinstellingen en Gebruikersinhoud met als doel (1) het verbeteren van uw ervaringen met het gebruik van de Website (bijvoorbeeld, de Website kan Toestelinformatie gebruiken om bepaalde instellingen automatisch in te stellen, zoals het land waar u woont en de plaatselijke taal), en (2) ExxonMobil toe te laten samengevoegde en geanonimiseerde gegevens te verzamelen over zijn eindgebruikers. Het gebruik door ExxonMobil van uw gegevens zal in overeenstemming gebeuren met de richtlijnen in de Privacyverklaring.

7. Ik begrijp dat ik verantwoordelijk ben voor de Datadiensten.


Voor het gebruik van de Website dient het internet goed te werken, de kwaliteit en beschikbaarheid van de Website kan dus worden beïnvloed door factoren waarover ExxonMobil geen controle heeft. ExxonMobil aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het niet beschikbaar zijn van de Website. Bovendien zijn de voorwaarden van uw overeenkomst met uw leverancier van het internet of mobiele netwerk van toepassing als u de Website gebruikt. Uw leverancier van het internet of mobiele netwerkdienst kan kosten in rekening brengen voor de toegang tot het netwerk gedurende het gebruik van de Website. Deze kosten zijn voor uw rekening. Verder gaat u ermee akkoord dat uw gebruik van de Website niet in strijd is met de voorwaarden voor dekking die u bent overeengekomen met uw leverancier van het internet of mobiele netwerk.

8. Ik begrijp dat de Website Softwarecomponenten van Derden bevat die door andere Voorwaarden worden bepaald.


De Website bevat softwarecomponenten en diensten van derden. Als u de Website gebruikt, gaat u akkoord met het gebruik door ExxonMobil van deze softwarecomponenten en diensten van derden. U gaat ook akkoord met de toepasselijke gebruiksvoorwaarden, licenties of privacyregelingen in verband met deze softwarecomponenten en diensten van derden. Het niet nakomen van dergelijke gebruiksvoorwaarden, licenties of privacy-regelingen wordt beschouwd als het schenden van deze Overeenkomst. Door het gebruik van de Website (1) vrijwaart u ExxonMobil van gelijk welke en alle aansprakelijkheid als gevolg van uw gebruik van softwarecomponenten en diensten van derden die deel uitmaken van de Website, en (2) gaat u ermee akkoord dat met betrekking tot deze softwarecomponenten en diensten van derden, ExxonMobil niet aansprakelijk is voor de manier waarop uw data worden verwerkt, zoals is beschreven in de Privacyverklaring in artikel 6.4.

De Website kan ook links naar andere sites, applicaties of inhoud bevatten, die deel lijken uit te maken van de Website, maar dat is niet het geval ('links naar derden'). Het gebruik van links naar derden is onderworpen aan eventuele gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn op dergelijke links naar derden. ExxonMobil kan deze links naar derden niet controleren en is niet verantwoordelijk voor de onderwerpen, voorwaarden, het privacybeleid of de praktijken van deze links naar derden. Als er strijdigheid is tussen huidige Overeenkomst en voorwaarden of berichten in verband met de links met derden, hebben de voorwaarden van deze links voorrang. Lees de gebruiksvoorwaarden van deze links naar derden zodat u alle voorwaarden die op u van toepassing zijn, begrijpt. Door het gebruik van de Website (1) vrijwaart u ExxonMobil uitdrukkelijk van alle aansprakelijkheid als gevolg van de links naar derden, en (2) aanvaardt u dat in verband met deze links naar derden, ExxonMobil niet aansprakelijk is voor de manier waarop uw data worden verwerkt.

9. Ik ga ook akkoord met de volgende Algemene Voorwaarden:


A. Afwijzing van aansprakelijkheid en garantie:


U ERKENT UITDRUKKELIJK DAT HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE UITSLUITEND OP EIGEN RISICO IS EN DAT HET GEHELE RISICO VOOR WAT BETREFT DE BEVREDIGENDE KWALITEIT, DE PRESTATIES, DE NAUWKEURIGHEID EN DE VERRICHTINGEN BIJ U LIGT. VERDER BEGRIJPT U DAT HET VERLIES VAN DATA OF SCHADE AAN UW COMPUTER ONTSTAAN TIJDENS HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE VOOR UW REKENING IS. VOOR ZOVER DE TOEPASSELIJKE WET HET TOELAAT, WORDEN DE WEBSITE EN DE DIENSTEN UITGEVOERD OF GELEVERD DOOR DE WEBSITE ('DIENSTEN') GELEVERD 'ZOALS ZE ZIJN' EN 'ALS ZE BESCHIKBAAR ZIJN' MET ALLE FOUTEN EN ZONDER ENIGE GARANTIE EN KUNNEN ZIJ TE ALLEN TIJDE WORDEN GEWIJZIGD ZONDER BERICHTGEVING AAN U.

BIJ DEZE WIJST EXXONMOBIL ALLE GARANTIES EN VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE WEBSITE EN DIENSTEN AF, ONGEACHT OF ZIJ UITDRUKKELIJK, STILZWIJGEND DAN WEL WETTELIJK ZIJN, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE STILZWIJGENDE GARANTIES EN/OF VOORWAARDEN INZAKE VERKOOPBAARHEID, VOLDOENDE KWALITEIT, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NAUWKEURIGHEID, RUSTIG GENOT, EN VAN HET NIET SCHENDEN VAN RECHTEN VAN DERDEN. EXXONMOBIL GEEFT GEEN ENKELE GARANTIE DAT HET GENOT VAN DE WEBSITE NIET VERSTOORD ZAL WORDEN, DAT ZIJN FUNCTIES OF DE DIENSTEN ZULLEN VOLDOEN AAN UW EISEN, DAT HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE OF DIENSTEN ONONDERBROKEN, VEILIG OF FOUTLOOS ZAL VERLOPEN OF DAT DE TEKORTKOMINGEN IN DE WEBSITE OF DE DIENSTEN HERSTELD ZULLEN WORDEN. MONDELINGE OF SCHRIFTELIJKE INFORMATIE OF ADVIES DOOR EXXON MOBIL OF ZIJN BEVOEGDE VERTEGENWOORDIGERS KUNNEN NIET WORDEN BESCHOUWD ALS GARANTIE. BOVENDIEN ZULLEN NIET ALLE FUNCTIONALITEITEN EN EIGENSCHAPPEN BESCHREVEN IN DEZE OVEREENKOMST, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE SPELFUNCTIE, NOODZAKELIJKWIJS BESCHIKBAAR ZIJN IN DE EERSTE VERSIE (OF ENIGE TOEKOMSTIGE VERSIE) VAN DE WEBSITE, EN MELDINGEN VAN EEN DERGELIJKE FUNCTIE OF EIGENSCHAPPEN DAARVAN IN DEZE OVEREENKOMST KUNNEN NIET WORDEN GEÏNTERPRETEERD ALS EEN BELOFTE OM EEN DERGELIJKE FUNCTIE OF EIGENSCHAPPEN TE LEVEREN IN DE WEBSITE OF IN ENIG ANDER PRODUCT DAT DOOR EXXON MOBIL WORDT AANGEBODEN.

IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS HET NIET MOGELIJK OM STILZWIJGENDE GARANTIES OF BEPERKINGEN OP DE TOEPASSELIJKE WETTELIJKE CONSUMENTENRECHTEN UIT TE SLUITEN, DE BOVENSTAANDE BEPERKING HOEFT DUS NIET OP U VAN TOEPASSING TE ZIJN. VOOR ZOVER DE WET HET TOELAAT ZAL EXXON MOBIL ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR PERSOONLIJKE LETSELS OF ENIGE BIJKOMENDE, BIJZONDERE OF DIRECTE SCHADE, GEVOLGSCHADE OF BOETES, MET INBEGRIP VAN, ZONDER BEPERKING, SCHADEVERGOEDING WEGENS GEDERFDE WINST, VERLIES VAN DATA, BEDRIJFSONDERBREKING, AANSCHAF VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN, OF ENIGE ANDERE BEDRIJFSSCHADEVERGOEDING OF VERLIEZEN, DIE HET GEVOLG ZIJN VAN OF IN VERBAND STAAN MET UW GEBRUIK OF ONMOGELIJKHEID OM DE WEBSITE TE GEBRUIKEN, ONGEACHT DE OORZAAK OF DE GRONDSLAG VAN DE AANSPRAKELIJKHEID (OVEREENKOMST, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS) EN ZELFS ALS WE OP DE HOOGTE ZIJN GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN EEN DERGELIJKE SCHADE. DE BEPERKINGEN OP DE AANSPRAKELIJKHEID DIE HIERIN ZIJN BESCHREVEN ZIJN EEN ESSENTIEEL ELEMENT VAN DEZE OVEREENKOMST. U EN EXXONMOBIL ERKENNEN HIERBIJ EN KOMEN OVEREEN DAT ZOWEL U ALS EXXONMOBIL DEZE OVEREENKOMST NIET RENDABEL KUNNEN UITVOEREN ALS DEZE BEPERKINGEN ER NIET ZOUDEN ZIJN.

SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN LATEN NIET TOE DAT DE AANSPRAKELIJKHEID WEGENS PERSOONLIJKE LETSELS OF BIJKOMENDE SCHADE OF GEVOLGSCHADE BEPERKT WORDT; IN DAT GEVAL IS DEZE BEPERKING NIET OP U VAN TOEPASSING. IN GEEN ENKEL GEVAL ZAL DE AANSPRAKELIJKHEID VAN EXXONMOBIL JEGENS U VOOR ALLE SCHADE (ANDERS DAN DIE BEPAALD DOOR HET TOEPASSELIJKE RECHT) HOGER ZIJN DAN VIJF DOLLAR (5$). DE VOORAFGAANDE BEPERKINGEN ZIJN ZELFS VAN TOEPASSING ALS HET BOVENGENOEMDE RECHTSMIDDEL TEKORT SCHIET IN ZIJN KERNDOEL.

B. Schadeloosstelling:


U BEGRIJPT DAT U PERSOONLIJK AANSPRAKELIJK BENT VOOR UW GEDRAG BIJ HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE EN VOOR ALLE GEBRUIKERSINHOUD BIJ HET GEBRUIK VAN UW ACCOUNT. DIENOVEREENKOMSTIG GAAT U ERMEE AKKOORD DAT U EXXONMOBIL EN ZIJN AANGESLOTEN MAATSCHAPPIJEN EN FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, WERKNEMERS EN VERTEGENWOORDIGERS, SCHADELOOS ZULT STELLEN, VERDEDIGEN EN VRIJWAREN INZAKE VERLIES, SCHADE, AANSPRAKELIJKHEID, KOSTEN OF ONKOSTEN (MET INBEGRIP VAN KOSTEN VOOR EEN ADVOCAAT), DIE DOOR EXXONMOBIL WORDEN OPGELOPEN IN VERBAND MET VORDERINGEN VAN DERDEN, OF ANDERSZINS, ALS GEVOLG VAN UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE, DE GEBRUIKERSINHOUD WAARAAN U BIJDRAAGT OF WAARNAAR U LINKT, UW TOEGANG TOT DE WEBSITE, OF SCHENDING VAN DEZE OVEREENKOMST OF RECHTEN VAN DERDEN DOOR U.

C. Beschikbaarheid wereldwijd/controle van export


De Website kan worden gecontroleerd en bediend door ExxonMobil vanuit verschillende kantoren in de Verenigde Staten of de Europese Unie. ExxonMobil doet geen uitspraak over de geschiktheid of beschikbaarheid van de Website waartoe toegang wordt verleend of zoals deze wordt beschreven, tevens aangewezen of beschikbaar is voor gebruik op andere locaties, en zo is toegang ertoe vanuit landen waar de inhoud illegaal of strafbaar is, verboden. Het openen van of het gebruik van de Website door personen of vanuit landen die vallen onder sancties opgelegd door de Verenigde Staten of de Europese Unie is in het bijzonder verboden. Degenen die de Website gebruiken doen dit zelfstandig en zijn aansprakelijk voor de toepassing van de relevante wetgeving van de Verenigde Staten, de Europese Unie en de plaatselijke wetgeving. Export of wederuitvoer van de Website, informatie of materiaal waartoe toegang wordt verschaft of die wordt beschreven is niet toegestaan, tenzij dit gebeurt in volledige overeenstemming met alle wetten en regelgevingen van de Verenigde Staten en de Europese Unie. In het bijzonder is export of wederuitvoer niet toegestaan naar (of naar een staatsburger of inwoner van) een land dat valt onder een embargo of sanctie van de Verenigde Staten of de Europese Unie voor goederen, diensten of technologie, naar een persoon of eenheid die voorkomt op de List of Specially Designated Nationals van het Amerikaanse Ministerie van Financiën, de Administration Entity List van het Amerikaanse Bureau of Export, de Administration Denied Persons List van het Amerikaanse Bureau of Export, de Table of Denial Orders van het Amerikaanse Ministerie van Handel, of volgens de beperkende maatregelen of sancties ingesteld door de Europese Unie of haar lidstaten. Bovendien bent u aansprakelijk voor het nakomen van de plaatselijk geldende wetten in uw land die van invloed kunnen zijn op uw recht op de import, export of het gebruik van de Website.

D. Privacyverklaring:


De informatie die ExxonMobil van u verkrijgt gedurende uw gebruik van de Website wordt bepaald door de Privacyverklaring, die deel uitmaakt van huidige Overeenkomst. We raden u aan om onze Privacyverklaring, die hier kan worden gevonden, te lezen en te begrijpen.

E. Geschillen, Bevoegde rechter en Toepasselijk recht:


Deze Overeenkomst wordt bepaald door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het recht van Texas (Verenigde Staten), exclusief de collisieregels, en het recht van de Verenigde Staten. Als een vordering, rechtszaak of procedure als gevolg van of in verband met deze Overeenkomst onder federale jurisdictie valt, wijzen u en ExxonMobil de arrondissementsrechtbank voor het Southern District van Texas, Houston Division aan als enige bevoegde rechter om kennis te nemen van dat geschil en onderwerpen zich aan de rechtsbevoegdheid van deze rechtbank. Als een vordering, rechtszaak of procedure als gevolg van of in verband met deze Overeenkomst niet onder federale jurisdictie valt, wijzen u en ExxonMobil de arrondissementsrechtbank van Harris County, Texas aan als enige bevoegde rechter om kennis te nemen van dat geschil en onderwerpen zich aan de rechtsbevoegdheid van deze rechtbank.

F. Overige bepalingen:


Deze Overeenkomst bevat alle afspraken die zijn gemaakt tussen u en ExxonMobil. Deze krijgt voorrang boven en vervangt alle voorafgaande en gelijktijdige afspraken tussen u en ExxonMobil in verband met uw gebruik van de Website (met inbegrip van alle voorafgaande versies van deze Overeenkomst). Het nalaten door ExxonMobil om een recht of voorwaarde van deze Overeenkomst uit te oefenen of te handhaven betekent niet dat het afstand heeft gedaan van dit recht of deze voorwaarde. Deze Overeenkomst is volledig geldig voor zover de wet dat toelaat. Als een rechter vaststelt dat een bepaling van deze Overeenkomst onwettig of nietig is of niet kan worden nagekomen als gevolg van een schriftelijk bevel, wordt deze bepaling geacht geen deel meer uit te maken van deze Overeenkomst en doet geen afbreuk aan de geldigheid en handhaving van de overige bepalingen niet getroffen. We kunnen deze Overeenkomst te allen tijde wijzigen en uw voortdurende gebruik van de Website na die wijziging betekent dat u akkoord gaat met de wijzigingen. Berichten kunnen aan u gericht worden onder de vorm van berichten of links naar berichten op de Website gericht aan iedereen.

ALS U HET NIET EENS BENT MET EEN VOORWAARDE, IS HET U NIET TOEGESTAAN OM DE WEBSITE TE OPENEN OF DIE TE GEBRUIKEN VOOR WELK DOEL DAN OOK.

G. Contact met ons:


Als u vragen heeft of zich zorgen maakt over de Website, kunt u contact met ons opnemen via de volgende link:

http://corporate.exxonmobil.com/en/company/contact-us/email-us